تقویم

نیمسال اول۴۰۰ -۹۹ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۹/۰۶/۲۷ ۹۹/۰۶/۲۸
شروع کلاس ها ۹۹/۰۶/۲۹  
تاریخ حذف و اضافه ۹۹/۰۷/۱۹ ۹۹/۰۷/۲۰
تاریخ امتحانات ۹۹/۱۱/۰۴ ۹۹/۱۱/۲۹