تقویم

  تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۶/۰۶/۱۲ ۹۶/۰۶/۲۲
شروع کلاس ها ۹۶/۰۶/۲۵ ۹۶/۱۰/۱۴
ثبت نام متأخرین ۹۶/۰۶/۱۵ ۹۶/۰۷/۰۴
تاریخ حذف و اضافه ۹۶/۰۷/۱۰ ۹۶/۰۷/۱۳
تاریخ امتحانات ۹۶/۱۰/۱۶ ۹۶/۱۰/۲۸